Sagem my150X  • Farfisa Intercoms PT 510W
    Handgeraet
  • Euracom P4
    Telefonanlage
  •