Bedienungsanleitung Hama 00046698

Hama 00046698

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
162,43KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 12

Hersteller:
Hama 

  • Akkuladegeraet Hama 00046698


  • Vorschau Hama 00046698 Handbuch:
    Ωadowarka ø Typ akumulatora NiCd/NiMH Moc Czas ∏adowania Pràd ∏adowania AAA Mignon 2 600 – 1000 mAh 7,8 – 13,0 h 100 mA AAA Mignon 2 / 4 600 – 1000 mAh 8,6 – 14,0 h 90 mA AA Mignon 2 1800 – 2500 mAh 9,3 – 13,0 h 250 mA AA Mignon 2 / 4 1800 – 2500 mAh 10,1 – 14,0 h 230 mA Czasowy wy∏àcznik bezpieczeƒstwa; po 13,5 h. Czasy ∏adowania akumulatorów mo˝na obliczyç na podstawie poni˝szego schematu (przy pustych akumulatorach): Czas ∏adowania = pojemnoÊç akumulatora x 1,3/ pràd ∏adowania Np.: AA 2000 mAh x 1,3 : 250 mA = 10,4 h Za∏àczone do ∏adowarki akumulatory nale˝y przed u˝yciem na∏adowaç! Akumulatory AA, jak równie˝ AAA nale˝y ∏adowaç tylko w parach. JeÊli ∏adowane b´dà tylko dwa akumulatory nale˝y w∏o˝yç je do obydwu lewych lub prawych komór ∏adowania. W parach ∏adowaç tylko akumulatory tej samej pojemnoÊci. Akumulatory mo˝na równie˝ ∏adowaç w nast´pujàcy sposób: np.: w lewej komorze dwa akumulatory AA i w prawej dwa AAA. Kontrolki LED sygnalizujà napi´cie w komorach ∏adowania. Wy∏àczyç ∏adowark´ po up∏ywie czasu ∏adowania 13,5 h. Po up∏ywie maksymalnego czasu ∏adowania 13,5 h urzàdzenie wy∏àczy si´ samo (czasowy wy∏àcznik bezpieczeƒst- wa). Przed kolejnym u˝yciem pozostawiç ∏adowark´ na kilka minut od∏àczonà od pràdu aby na nowo uaktywniç czaso- wy wy∏àcznik bezpieczeƒstwa. W przypadku akumulatorów o ma∏ej pojemnoÊci nale˝y je wyjàç z ∏adowarki po up∏ywie przepisowego czasu ∏adowania. Baterie Mignon AA oraz Micro AAA nale˝y ∏adowaç parami. Je˝eli ∏adowane sà tylko 2 baterie, nale˝y je u∏o˝yç w ten sposób by obydwie znajdowa∏y si´ w lewej lub w prawej komorze. Para baterii powinna sk∏adaç si´ z baterii tego same- go typu. Mo˝na ∏adowaç jednoczeÊnie ró˝nego rodzaju baterie: np. 2 baterie AA w lewych komorach i 2 AAA w pra- wych lub jedna bateria 9V z dwiema okràg∏ymi. Kontrolki znajdujàce si´ nad komorami sygnalizujà dop∏yw pràdu. Nie wy∏àczajà si´ nawet po na∏adowaniu baterii. Uwagi dotyczàce akumulatorów: • Za∏àczone akumulatory nale˝y przed u˝yciem na∏adowaç. • Unikaç prze∏adowania: na∏adowane akumulatory nale˝y wyjmowaç z urzàdzenia. • Unikaç zbyt niskiego roz∏adowania akumulatorów. Nie roz∏adowywaç akumulatorów do koƒca za pomocà lata- rek, zegarków lub alarmów przeciwpo˝arowych, gdy˝ mo˝e to spowodowaç uszkodzenie akumulatorów. • Akumulatory roz∏adowujà si´ same. Im wy˝sza temperatura otoczenia tym szybciej to nast´puje. Akumulatory nale˝y przechowywaç w temperaturze 2 d .....
    Klicken Sie jetzt für den Download