Bedienungsanleitung JVC GZ HD40

JVC GZ HD40

Sprache(n):
Russisch

Dateigröße:
2,41MB

Downloadzeit:
DSL 16k: 2s

Downloads bisher: 12

Hersteller:
JVC 

 • Camcorder JVC GZ HD40


 • Vorschau JVC GZ HD40 Handbuch:
  2 RU «ÎÅɽɿÌͽÉÊɼÖÌÍËÉÇλÊÎÌÅÎ ª« Ÿ®ª« ¡Ÿ ¨£  s¢»ËÚ¿ÃÍÀ»ÅÅÎÇÎÆÚÍÉËÈÖļÆÉÅÊÀËÀ¿ÃÌÊÉÆ×Âɽ»ÈÃÀÇTÌÍË s®¼À¿ÃÍÀÌ× ÒÍɽÖÃÌÊÉÆ×ÂÎÀÍÀ»ÅÅÎÇÎÆÚÍÉËÈÖÀ¼ÆÉÅÃ*6# ÌÆýּοÀÍÀ ÃÌÊÉÆ×Âɽ»Í׿ËξÃÀ»ÅÅÎÇÎÆÚÍÉËÈÖÀ¼ÆÉÅà ÉÍÆÃÒÈÖÀÉÍ*6# ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ× ÃØÅÌÊÆλͻÑÃÉÈÈÖÀл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃÈÀÇɾÎ;»Ë»ÈÍÃËɽ»Í×ÌÚ ACCESS POWER /CHARGE ªÃÍ»ÈÃÀ½ÅÆÙÒ»ÀÍÌÚÊËÃÉÍÅËÖÍÃᥠÇÉÈÃÍÉË» »ÅËÉÄÍÀ¡¥ ÇÉÈÃÍÉËÊÉÌÆÀÉÅÉÈÒ»ÈÃÚ»ÊÃÌà ¢»ËÚ¿ÃÍÀ»ÅÅÎÇÎÆÚÍÉËÊÀËÀ¿Â»ÊÃÌ×Ù ÖÅÆÙÒÃÍÀÅ»ÇÀËÎÃÊÉ¿ÌÉÀ¿ÃÈÃÍÀ»ÅÅÎÇÎÆÚÍÉËÈÖļÆÉÅ £È¿ÃÅ»ÍÉËÊÃÍ»ÈÃÚ»ËÚ¿Åà Çþ»ÈÃÀ¢»ËÚ¿Å» Êɾ»Ì»ÈÃÀ¢»ËڿŻ»½ÀËÓÀÈ» ›ÅÅÎÇÎÆÚÍÉËÈÖÄ ¼ÆÉÅ ¥ÌÀÍÀ½ÉÄËÉÂÀÍÅÀ É͝¿É ¬ÀÍÀ½ÉÄ»¿»ÊÍÀË ©ÍÅËÉÄÍÀÅËÖÓÅÎ 3 RU ªÀËÀ¿Â»ÊÃÌ×Ù»ËÚ¿ÃÍÀ»ÅÅÎÇÎÆÚÍÉËÈÎÙ¼»Í»ËÀÙÃÎÌÍ»ÈɽÃÍÀ¿»ÍνËÀÇÚ ŸÆÚ»ÊÃÌýÿÀÉÌÇÌÆÀ¿ÎÙÔÎÙÌÍË»ÈÃÑÎ ªÉ¿¾ÉÍɽŻ Q ©ÍÅËÉÄÍÀ¡¥ ÇÉÈÃÍÉË¿ÆÚ½ÅÆÙÒÀÈÃÚÅ»ÇÀËÖ R ÍÀÒÀÈÃÀÌÀÅÎÈ¿ ½Ö¼ÀËÃÍÀ;Ÿ›= T ¥ÈÉÊÅ»ÊÃÍ»ÈÃÚ         31 1 11 07 2008  S ®ÌÍ»ÈɽÃÍÀ¿»ÍÎà ½ËÀÇÚ         ¥É¾¿»ÌÉɼÔÀÈÃÀÃÌÒÀÂÈÀÍ È»ÁÇÃÍÀ ÅÈÉÊÅÎÊÃÍ»ÈÃÚÿÀËÁÃÍÀÀÀÈ»Á»ÍÉÄ Å»ÅÇÃÈÃÇÎÇ ÌÀÅÎÈ¿Ö¿ÆÚ½ÖÅÆÙÒÀÈÃÚ ÊÃÍ»ÈÃÚ Â»ÍÀÇÌÈɽ»È»ÁÇÃÍÀÿÀËÁÃÍÀ È»Á»ÍÉÄ Å»ÅÇÃÈÃÇÎÇ ÌÀÅÎÈ¿Ö ŸÆÚÃÂÇÀÈÀÈÃÚ¿»ÍÖýËÀÇÀÈà TÌÍË ©ÍÅËÉÄÍÀÅËÖÓÅΠɼÕÀÅÍý» U Ö¼ÀËÃÍÀËÀÁÃǽÿÀÉ 4 RU ¢»ÊÃÌ׽ÿÀÉ ª« Ÿ®ª« ¡Ÿ ¨£  s¸Í»Å»ÇÀ˻»ÊÃÌÖ½»ÀͽÿÀɽÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌÏÉËÇ»ÍÉÇ!6#($ÃÆà ÏÉËÇ»ÍÉÇ-0%' 43ŸÆÚ¿ÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÉÄÃÈÏÉËÇ»ÑÃÃÌÇÌÍË sªÉÊËɼÎÄÍÀÌȻһƻ̿ÀÆ»Í×»ÊÃÌ×ÌÌ .....
  Klicken Sie jetzt für den Download