Bedienungsanleitung Rowenta CV4412

Rowenta CV4412

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
126,00KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 10

Hersteller:
Rowenta 

  • Haartrockner Rowenta CV4412


  • Vorschau Rowenta CV4412 Handbuch:
    BESKRIVNING A – Fönmunstycke B – Kalluftsknapp C – Startknapp D – Knapp “Ionic” E – Löstagbart galler F – Upphängninsring SÄKERHET • Apparatens säkerhet uppfyller gällande bestämmel- ser och standarder (lågspänningsdirektiv, elektroma- gnetisk kompatibilitet, miljö…). • Apparatens tillbehör blir mycket varma under an- vändningen. Undvik kontakt med huden. Se till att sladden aldrig kommer i kontakt med apparatens varma delar. • Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. All felanslutning kan or- saka irreparabla skador och gör att garantin inte gäller. • För en ökad säkerhet, är det lämpligt att installera en jordfelsbrytare med märkutlösningsström som inte överskrider 30mA i badrummets strömkrets. Rådfråga en behörig elinstallatör. • Apparatens installation och användning måste emel- lertid uppfylla de normer som gäller i ditt land. • OBSERVERA: Använd aldrig apparaten i nä- rheten av vatten i badkar, dusch, tvättställ eller andra kärl... • När apparaten används i ett badrum, dra ut kontakten efter användning då närheten till vatten kan medföra fara även om apparaten inte är på. • Denna apparat är inte avsedd att användas av perso- ner (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elek- trisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en per- son ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående apparatens an- vändning. Barn måste övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten. • Om sladden skadats, ska den bytas ut av tillverkaren, på tillverkarens serviceverkstad eller av behörig fack- man, för att undvika fara. • Använd inte apparaten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad om: - den har fallit, - den har funktionsstörningar. • Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd. Vid överhettning (orsakad t.ex. av att det bakre gallret blivit smutsigt), stängs apparaten automatiskt av: kon- takta en auktoriserad serviceverkstad. • Koppla ur apparaten: - före rengöring och underhåll. - vid funktionsstörning. - så snart du inte använder den. • Använd inte om sladden är skadad. • Doppa inte ner i vatten eller under rinnande vatten, inte ens vid rengöring. • Håll den inte med fuktiga händer. • Håll inte i den varma delen, använd endast handtaget. • Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden, fatta tag i stickkontakten. • Använd inte en förlängningssladd. • Rengör inte med skurmedel eller fräta .....
    Klicken Sie jetzt für den Download