Bedienungsanleitung Sony SS MB105

Sony SS MB105

Sprache(n):
Multi

Dateigröße:
80,92KB

Downloadzeit:
DSL 16k: 1s

Downloads bisher: 11

Hersteller:
Sony 

  • Speaker System Sony SS MB105


  • Vorschau Sony SS MB105 Handbuch:
    Suomi Liittäminen • Katkaisevahvistimestavirtaennenliittämistä,jottakaiuttimeteivät vahingoitu. • Nämä kaiuttimet toimivat parhaiten, kun ne liitetään vahvistimeen tai vastaanottimeen, joka pystyy syöttämään teknisissä tiedoissa mainitun suuruistatehoa. Liian pienitehoinen vahvistin voi johtaa signaalin leikkautumiseen ja siten diskanttielementinpalamiseen.Siksionsuositeltavaakäyttäävahvistintatai vastaanotinta,jonkanimellistehoonriittävänsuuri. Huomautus Älä käytä kaiuttimia jatkuvasti teholla, joka on suurempi kuin kunkin kaiuttimen suurin tehonkesto. Varotoimet • Äläavaakoteloaäläkäirrotakaiutinelementtejä.Kotelonsisälläeiole käyttäjänhuollettaviaosia. • Pidänauhoitetutnauhat,kellotjamagneettisestikoodattuatietoasisältävät luotto-jamuutkortitpoissakaiuttimienläheisyydestä. • Pyyhi kotelo aika ajoin pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankausjauheita, hankaustyynyjä tai liuottimia. • Asenna suojaverkko oikein päin. Kaiuttimien sijoittaminen Huomaa, että huoneakustiikan vaikutuksesta kaiuttimien sijainnin pienikin muuttaminen voi usein muuttaa ääntä paljon. • S i j o i t ak a i u t i nk o v a l l e ,t a s a i s e l l el a t t i a l l e . • Sijoitakaiutinkovaaseinäävastennoin10senttimetrinetäisyydelleseinästä. Matalat taajuudet voimistuvat, jos sijoitat kaiuttimen lähelle huoneen nurkkaa (tai muuhun vastaavaan paikkaan). • Sijoita vasen ja oikea kaiutin akustisesti samanlaiseen ympäristöön. • On suositeltavaa, että kuuntelupaikka ja kaiuttimet muodostavat tasasivuisen kolmion. Tekniset tiedot SS-MB105 Kaiutinjärjestelmä 2-tie,magneettisestisuojattu Kaiutinelementit Bassoelementti:12,7cm,kartio Diskanttielementti:2cm,tasapainotettukalotti Kotelon tyyppi Bassorefleksi Nimellisimpedanssi 8 ohmia Tehonkesto Suurin tuloteho: 100 wattia Herkkyys 87 dB (1 W, 1 m) Taajuusalue 80 Hz - 20000 Hz Rajataajuus 5000 Hz Mitat(l/k/s) Noin 170 ¥ 250 ¥ 162 mm, ilman etuosan suojaverkkoa Pinnoite Musta PVC (polyvinyylikloridi) Paino Noin 2,7 kg Vakiovaruste Kaiutinjohto2,5 m (2) Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilmanerillistäilmoitusta. P¯ipojenÌ • P¯ed p¯ipojenÌm vypnÏte zesilovaË, aby nedo lo k po kozenÌ reproduktor˘. • Tento systÈm reproduktor˘ je nejlÈpe buzen zesilovaËem nebo p¯ijÌmaËem s jmenovit˝m v˝konem odpovÌdajÌcÌm hodnotÏ uvedenÈ v Ë·sti TechnickÈ ˙daje. NedostateËnÏ v˝konn˝ zesilovaË m˘æe zp˘sobovat o¯ez·v·nÌ sign·lu, coæ m˘æe vÈst aæ ke sp·lenÌ v˝ kovÈho reproduktoru. DoporuËuje se tedy pouæÌvat zesilovaË .....
    Klicken Sie jetzt für den Download